DIRECT JEVY

A001 Současně zastavěné území
A002 Plochy výroby
A003 Plochy občanského vybavení
A004 Plochy k obnově nebo opětovnému využití znehodnoceného území
A005 Památková rezervace včetně ochranného pásma venkovské a městské
A006 Památková zóna včetně ochranného pásma venkovské a městské
A007 Krajinná památková zóna
A008 Nemovitá kulturní památka, popřípadě soubor, včetně ochranného pásma
A009 Nemovitá národní kulturní památka, popřípadě soubor, včetně ochranného pásma
A010 Památka UNESCO včetně ochranného pásma
A011 Urbanistické hodnoty
A011/01 Celoměstské centrum města
A011/05 Historická jádra bývalých samostatných obcí
A011/07 Specifická území
A011/08 Výška zástavby
A011/10 Cenné a pozoruhodné urbanistické soubory
A011/11 Pohledové horizonty města
A011/13 Pohledově exponované svahy
A011/15 Kompoziční osy
A011/16 Výrazné terénní útvary
A011/19 Přírodní osy
A011/20 Vývoj sídelní struktury a využívání území
A011/21 Podlažnosti
A011/22 Veřejně přístupné plochy
A011/23 Prstence města
A011/24 Aktivní městské zóny a ohniska soustředění aktivit
A011/25 Prostor řeky
A013 Historicky významná stavba, soubor
A014 Architektonicky cenná stavba, soubor
A015 Významná stavební dominanta
A016 Území s archeologickými nálezy
A016/01 Kulturní památky archeologické povahy
A016/02 Významné archeologické plochy
A017 Území krajinného rázu a její charakteristika
A018 Místo krajinného rázu a jeho charakteristika
A019 Místo významné události
A020 Významný vyhlídkový bod
A021 Územní systém ekologické stability
A022 Významný krajinný prvek registrovaný, pokud není vyjádřen jinou položkou
A023 Významný krajinný prvek ze zákona, pokud není vyjádřen jinou položkou
A024 Přechodně chráněná plocha
A025 Národní park včetně zón a ochranného pásma
A026 Chráněná krajinná oblast včetně zón
A027 Národní přírodní rezervace včetně ochranného pásma
A028 Přírodní rezervace včetně ochranného pásma
A029 Národní přírodní památka včetně ochranného pásma
A030 Přírodní park
A031 Přírodní památka včetně ochranného pásma
A032 Památný strom včetně ochranného pásma
A033 Biosférická rezervace UNESCO, geopark UNESCO
A034 NATURA 2000 – evropsky významná lokalita
A035 NATURA 2000 – ptačí oblast
A036 Lokality výskytu zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů s národním významem
A037 Lesy ochranné
A038 Lesy zvláštního určení
A039 Lesy Hospodářské
A040 Vzdálenost 50 m od okraje lesa
A041 Bonitovaná půdně ekologická jednotka
A042 Hranice biochor
A043 Investice do půdy za účelem zlepšení půdní úrodnosti
A044 Vodní zdroj povrchové, podzemní vody včetně ochranných pásem
A045 Ochrana zdroje vody – akumulace
A046 Zranitelná oblast povrchových nebo podzemních vod
A047 Vodní útvar povrchových, podzemních vod
A048 Vodní nádrž
A049 Povodí vodního toku, rozvodnice
A050 Záplavové území
A051 Aktivní zóna záplavového území
A052 Stávající a navrhovaná inundační a záplavová území
A053 Území zvláštní povodně pod vodním dílem
A054 Objekt/zařízení protipovodňové ochrany
A055 Přírodní léčivý zdroj, zdroj přírodní minerální vody včetně ochranných pásem
A056 Lázeňské místo, vnitřní a vnější území lázeňského místa
A057 Dobývací prostor
A058 Chráněné ložiskové území
A059 Chráněné území pro zvláštní zásahy do zemské kůry
A060 Ložisko nerostných surovin
A061 Poddolované území
A062 Sesuvné území a území jiných geologických rizik
A063 Staré důlní dílo
A064 Staré zátěže území a kontaminované plochy
A065 Oblast se zhoršenou kvalitou ovzduší
A066 Odval, výsypka, odkaliště, halda
A067 Technologický objekt zásobování vodou včetně ochranného pásma
A068 Vodovodní síť včetně ochranného pásma
A069 Technologický objekt odvádění a čištění odpadních vod včetně ochranného pásma
A070 Síť kanalizačních stok včetně ochranného pásma
A071 Výrobna elektřiny včetně ochranného pásma
A072 Elektrická stanice včetně ochranného pásma
A073 Nadzemní a podzemní vedení elektrizační soustavy včetně ochranného pásma
A074 Technologický objekt zásobování plynem včetně ochranného a bezpečnostního pásma
A075 Vedení plynovodu včetně ochranného a bezpečnostního pásma
A076 Technologický objekt zásobování jinými produkty včetně ochranného pásma
A077 Ropovod včetně ochranného pásma
A078 Produktovod včetně ochranného pásma
A079 Technologický objekt zásobování teplem včetně ochranného pásma
A080 Teplovod včetně ochranného pásma
A081 Elektronické komunikační zařízení včetně ochranného pásma
A082 Komunikační vedení včetně ochranného pásma
A083 Jaderné zařízení
A084 Objekty nebo zařízení zařazené do skupiny A nebo B s umístěnými nebezpečnými látkami
A085 Skládka včetně ochranného pásma
A086 Spalovna včetně ochranného pásma
A087 Zařízení na odstraňování nebezpečného odpadu včetně ochranného pásma
A087/02 Zařízení na nakládání s druhotnými surovinami a odpady
A088 Dálnice včetně ochranného pásma
A089 Rychlostní silnice včetně ochranného pásma
A090 Silnice I. třídy včetně ochranného pásma
A091 Silnice II. třídy včetně ochranného pásma
A092 Silnice III. třídy včetně ochranného pásma
A093 Místní a účelové komunikace
A094 Železniční dráha celostátní včetně ochranného pásma
A095 Železniční dráha regionální včetně ochranného pásma
A096 Koridor vysokorychlostní železniční trati
A097 Vlečka včetně ochranného pásma
A098 Lanová dráha včetně ochranného pásma
A099 Speciální dráha (případně metro) včetně ochranného pásma
A100 Tramvajová dráha včetně ochranného pásma
A101 Trolejbusová dráha včetně ochranného pásma
A102 Letiště včetně ochranných pásem
A103 Letecká stavba včetně ochranných pásem
A104 Vodní cesta
A105 Hraniční přechod
A106 Cyklostezka, cyklotrasa, hipostezka a turistická stezka
A107 Objekt důležitý pro obranu státu včetně ochranného pásma
A108 Vojenský újezd
A109 Vymezené zóny havarijního plánování
A110 Objekt civilní ochrany
A110 Objekt civilní ochrany
A111 Objekt požární ochrany
A112 Objekt důležitý pro plnění úkolů Policie České republiky
A112/02 Objekt důležitý pro plnění úkolů Městské policie HMP
A113 Ochranné pásmo hřbitova, krematoria
A113/02 Pietní místa a válečné hroby
A114 Jiná ochranná pásma
A115 Ostatní veřejná infrastruktura
A116 Počet dokončených bytů na 1000 obyvatel
A117 Zastavitelná plocha
A118/03 Záměry na provedení změn v území
A119/01 Územně plánovací podklady – územní a urbanistické studie
A119/02 Ostatní podklady a ověřovací studie
A119/03 Územně plánovací dokumentace
A119/04 Ochranná hluková pásma letiště
A119/05 Radonový index lokality
A119/06 Kolektory
A119/07 Úroveň cen stavebních pozemků
A119/08 Vlastnické poměry
A119/09 Úroveň nájmů kancelářských ploch
A119/10 Současný stav využití území
A119/11 Údaje o hluku ve městě
A119/12 Historické zahrady
A119/13 Stavební uzávěry
A119/14 Území se zákazem výškových staveb
A119/15 Mapy povodňového ohrožení
B001/01 Vývoj počtu obyvatel
B001/02 Počet obyvatel při sčítání lidu
B001/03 Počet bydlících obyvatel
B001/04 Přirozený přírůstek
B001/05 Počet živě narozených
B001/06 Počet zemřelých
B001/07 Saldo migrace
B001/08 Počet přistěhovalých
B001/09 Počet vystěhovalých
B002 Podíl obyvatel ve věku 0 až 14 let (%)
B002/01 Podíl obyvatel ve věku 15 až 64 let (%)
B003 Podíl obyvatel ve věku 65 a více let (%)
B004 Podíl osob se základním vzděláním (%)
B005 Podíl osob s vysokoškolským vzděláním (%)
B006 Sídelní struktura
B007 Ekonomická aktivita podle odvětví
B007/01 Počet zaměstnaných osob podle odvětví
B007/02 Počet zaměstnaných žen podle odvětví
B007/03 Počet zaměstnaných mužů podle odvětví
B007/04 Počet ekonomicky aktivních
B007/05 Podíl ekonomicky aktivních v priméru (%)
B007/06 Podíl ekonomicky aktivních v sekundéru (%)
B007/07 Podíl ekonomicky aktivních v terciéru (%)
B008 Míra nezaměstnanosti
B008/01 Míra (obecné) nezaměstnanosti (%)
B008/02 Míra (registrované) nezaměstnanosti (%)
B008/03 Počet uchazečů o zaměstnání
B008/04 Počet volných pracovních míst
B009 Vyjíždějící do zaměstnání a škol
B009/01 Vyjíždějící do zaměstnání
B009/02 Vyjíždějící do škol
B010 Dojíždějící do zaměstnání a škol
B010/01 Dojíždějící do zaměstnání
B010/02 Dojíždějící do škol
B011 Výstavba domů a bytů
B011/01 Počet zahájených bytů
B011/02 Počet rozestavěných bytů
B011/03 Počet dokončených bytů
B012 Podíl neobydlených bytů (%)
B012/01 Počet neobydlených bytů
B013 Struktura bytového fondu a obložnost
B013/01 Počet obydlených domů
B013/02 Počet bytů
B013/03 Podíl obydlených bytů v bytových domech (%)
B013/04 Podíl obydlených bytů v bytových domech (%)
B013/05 Podíl obydlených bytů v rodinných domech (%)
B013/06 Podíl obydlených bytů se sníženou kvalitou (%)
B013/07 Podíl obydlených bytů postavených do roku 1919 (%)
B013/08 Podíl obydlených bytů postavených v letech 1920 až 1970 (%)
B013/09 Podíl obydlených bytů postavených v letech 1971 až 2000 (%)
B013/10 Podíl obydlených bytů postavených v letech 2001 až 2011 (%)
B013/11 Počet osob na 1 obydlený byt (obložnost)
B013/12 Obytná plocha v m2 na 1 byt
B013/13 Obytná plocha v m2 na 1 osobu
B013/14 Počet obyvatel v obydlených bytech
B014 Místně obvyklé nájemné
B014/01 Tržní nájemné bytů (nabídka)
B014/03 Tržní ceny bytů (nabídka)
B015 Celoměstské rekreační oblasti
B016 Počet staveb pro rodinou rekreaci
B016/01 Počet bytů sloužících k rekreaci v neobydlených domech
B017 Kapacita a kategorie ubytovacích zařízení
B017/01 Počet hromadných ubytovacích zařízení
B017/02 Počet hotelů
B017/03 Počet lůžek
B017/04 Kategorie hromadných ubytovacích zařízení
B018 Lázeňská místa a areály
B019 Podíl obyvatel zásobovaných pitnou vodou z veřejného vodovodu (%)
B019/01 Počet obyvatel zásobovaných pitnou vodou z veřejného vodovodu
B020 Podíl obyvatel zásobovaných plynem (%)
B020/01 Počet obyvatel zásobovaných plynem
B021 Podíl obyvatel napojených na veřejnou kanalizaci (%)
B021/01 Počet obyvatel napojených na veřejnou kanalizaci
B022 Podíl zemědělské půdy z celkové výměry (%)
B023 Podíl orné půdy z celkové výměry zemědělské půdy (%)
B024 Podíl trvalých travních porostů z výměry zemědělské půdy (%)
B025 Podíl speciálních zemědělských kultur z výměry zemědělské půdy
B026 Podíly tříd ochrany
B027 Podíl zastavěných a ostatních ploch z celkové výměry (%)
B028 Podíl vodních ploch z celkové výměry (%)
B029 Podíl lesů z celkové výměry (%)
B030 Koeficient ekologické stability KES
B031 Stupeň přirozenosti lesních porostů
B032 Hranice přírodních lesních oblastí
B033 Hranice bioregionů a biochor
B034 Hranice klimatických regionů
B035 Počet obcí a obyvatel v oblastech se zhoršenou kvalitou ovzduší
B036 Hodnoty imisního znečištění životního prostředí a jejich vývoj
B037 Další dostupné informace, týkající se například demografie, ekonomických aktivit, bydlení, rekreace, uspokojování sociálních potřeb a životního prostředí
B037/01 Počet ekonomických subjektů
B037/02 Hrubý domácí produkt
B037/03 Tvorba hrubého fixního kapitálu
B037/04 Hrubá přidaná hodnota podle odvětví (podíl v %)
B037/05 Hrubá přidaná hodnota podle odvětví (v mil. Kč)
B037/11 Počet bytů zásobovaných z CZT
B037/12 Podíl bytu (%) zásobovaných z CZT