Odborník na hodnocení land use+land cover

DEFINICE PROFESE

– vykonává prospekci archeologických lokalit např. srovnávacím studiem map a písemných pramenů, snímkováním nebo videodokumentací (tzv. letecká archeologie)

– provádí archeologický průzkum (sběr nálezů, zjišťovací sondy),

– provádí archeologický výzkum na archeologických lokalitách

– vykonává související činnosti: písemná, kresebná a fotografická dokumentace, vyhodnocení a publikace.

ZÁKLADNÍ KONTAKT

Archeologové v České republice pracují pro Archeologický ústav Akademie věd České republiky (v Praze nebo v Brně), nebo jejich expozitury, a pro tzv. oprávněné organizace: v muzeích, v státních památkových ústavech, v ústavech archeologické památkové péče nebo pro obecně prospěšné společnosti, jako je například Archaia. Další kontakty v jednotlivých krajích pro podrobnější transdisciplinární průzkumy území ve smyslu “Z” (zjištění vyplývající z průzkumů území).

https://www.arup.cas.cz/

http://arub.avcr.cz/

ZÁKLADNÍ WWW ZDROJE

Portál integrovaného informačního systému památkové péče
https://iispp.npu.cz/

Informační systém o archeologických datech (ISAD)
https://iispp.npu.cz/rozcestniky/isad

ODKAZY NA PRÁVNÍ PŘEDPISY A DOKUMENTY TÝKAJÍCÍ SE PROFESE

Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, § 23b.

Úmluva o ochraně archeologického dědictví Evropy